REGULAMIN MARATONU PIESZEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze przepisy określają zasady przeprowadzenia klasyfikacji w Maratonie Pieszym Nawigator IV organizowanego w dniach 31.07-02.08.2009r.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa podczas trwania maratonu.
3. Uczestnicy maratonu nieprzestrzegający regulaminu zostaną zdyskwalifikowani.
4. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do organizatora, o ewentualnych zmianach organizator będzie informował uczestników na bieżąco na stronie internetowej.

UCZESTNICTWO W MARATONIE PIESZYM
1. W maratonie zawodnicy startują indywidualnie.
2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest podpisanie oświadczenia o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na udział w maratonie pieszym.
3. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat, dopuszcza się start osób powyżej 16 roku życia pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody od rodziców lub opiekunów.
4. Przed zawodami zawodnicy muszą podpisać deklarację, że startują w maratonie na własną odpowiedzialność i zgadzają się na warunki ustalone przez organizatora.
5. W ramach maratonu zostaną przygotowane dwie trasy: 100km i 50km.

ZGŁOSZENIA I WPISOWE
1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca 2009r. Po terminie zgłoszenia będą przyjmowane jedynie za podwyższoną o 50 % opłatą.
2. Udział w zawodach można zgłosić poprzez wypełnienie formularza na stronie imprezy lub przesłanie nastepujących danych: ewentualna nazwa zespołu, imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail zawodnika na adres e-mail: tomkap74@o2.pl
3. Warunkiem organizacji maratonu jest zgłoszenie sie i wpłata wpisowego przez minimum 30 zawodników.
4. Wpisowe wynosi 50 PLN na trasę 100km i 40 PLN na trasę 50km.
5. W ramach wpisowego organizator zapewnia:
- możliwość noclegu w bazie rajdu, z własnym śpiworem i karimatą;
- okolicznościowy dyplom dla wszystkich uczestników;
- w miarę możliwości i pozyskania sponsorów nagrody rzeczowe i statuetki;
- parking samochodowy niestrzeżony w bazie rajdu;
- udział na wspólnym ognisku po rajdzie;
- gorący posiłek po zakończeniu maratonu;
- prysznic po zakończeniu maratonu;
- kolorowe mapy i materiały startowe,
- płytę ze zdjęciami.
6. Dla osób zameldowanych w powiecie mińskim - 50 % zniżki.
7. Organizator nie zapewnia zwrotu wpisowego w przypadku nie pojawienia się na starcie.
8. Wpłaty z imieniem, nazwiskiem i dokładnym adresem wpłacającego należy dokonywać przekazem pocztowym lub przelewem bankowym wyłącznie na konto:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "KORONA"
ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki

ING Bank Śląski O / Mińsk Mazowiecki
60105018941000002302249152
z dopiskiem "NAWIGATOR "

ZASADY PORUSZANIA SIĘ NA TRASIE
1. Zawodnicy zmierzają do mety non-stop, a ewentualne przerwy wliczane są do wyniku zawodów. Trasy maratonu wyznaczone będą w terenie w postaci punktów kontrolnych (PK). Zadaniem zawodników jest pokonanie całej trasy przy użyciu mapy topograficznej w skali 1: 50 000 i specialistycznej do bno w skali 1: 15 000. Zadaniem uczestników jest potwierdzanie poszczególnych punktach kontrolnych; punkty kontrolne należy zaliczać w zadanej przez organizatora kolejności. Potwierdzenie PK następuje poprzez perforację na karcie startowej. Droga pomiędzy punktami jest dowolna a jej wybór należy do zawodnika. Organizator ma prawo nakazać pokonanie znakowaną trasą, drogi między punktami kontrolnymi.
W takim przypadku trasa wyznaczona będzie na mapie.
2. Wszyscy zawodnicy poszczególnych tras startują jednocześnie.
3. Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie lub w grupach, obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
4. Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków transportu.
5. Na terenie rezerwatów przyrody dozwolone jest poruszanie się tylko po wyznaczonych szlakach z uwzględnieniem ich kierunkowości.
6. Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk w lesie i jego pobliżu; obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów ppoż.
7. Obowiązuje zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku) w niedozwolonych miejscach, biwakowanie na terenach prywatnych na własną odpowiedzialność.
8. Pozostawianie śmieci na trasie zawodów jest zabronione. Wszelkie odpadki należy wyrzucać wyłącznie do specjalnych koszy na odpady.
9. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie podczas trwania zawodów sprawnego telefonu komórkowego i dokumentu tożsamości.

ZASADY KLASYFIKACJI
1. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest zaliczenie przynajmniej 1 punktu kontrolnego i zmieszczenie się w limicie czasu.
2. O kolejności decyduje w pierwszej kolejności ilość zaliczonych punktów kontrolnych, następnie uzyskany czas.


KARY I DYSKWALIFIKACJA
1. Za brak 1 elementu z osobistego wyposażenia każdego zawodnika używanego przez cały okres trwania zawodów zawodnik otrzymuje karę czasową - 1 godzina.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu zawodnika:
- w przypadku stwierdzenia przez obsługę sędziowską niezdolności do kontynuacji wysiłku;
- w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.

LIMITY CZASOWE
1. Na poszczególnych punktach kontrolnych trasy będą określone limity czasowe, po tym czasie punkty będą zlikwidowane.
2. Limity będą podane na mapie obok punktu kontrolnego.
3. Limit na pokonanie trasy 100km wynosi 24 godziny.
4. Limit na pokonanie trasy 50km wynosi 12 godzin.

REZYGNACJA
1. W przypadku wycofania się zawodnika z trasy zobowiązany jest on do niezwłocznego powiadomienia o tym Organizatorów.
2. Jeśli zawodnik nie poinformuje o rezygnacji i zostanie podjęta akcja poszukiwawcza przez organizatorów, zawodnik ten zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi z akcją.
4. Organizatorzy zobowiązują się do transportu zawodnika z trasy do bazy tylko w przypadku rezygnacji z powodów zdrowotnych ( kontuzja, wyczerpanie, wypadek, itp.). W pozostałych przypadkach jedynie w miarę możliwości.

NUMERY STARTOWE
1. Zawodnicy otrzymują numery startowe w biurze zawodów podczas rejestracji.
2. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są występować z widocznymi numerami startowymi.
3. Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie numerów startowych.

PROTESTY

Protesty w formie pisemnej podpisane przez zawodnika można składać na ręce Sędziego Głównego najpóźniej 1 godzinę po przybyciu na metę. Skład jury do rozpatrzenia protestów zostanie podane na odprawie technicznej.
Wszelkie zmiany przepisów będą umieszczone na stronie internetowej.
O ostatecznych zmianach organizator poinformuje w trakcie odprawy technicznej przed maratonem.
O zmianach na trasie w trakcie trwania zawodów będzie informować wyłącznie sędzia zawodów a uczestnicy zapoznanie się z nimi będą potwierdzać podpisem.